Generalforsamling & Vedtægter

Vedtægter Hals Golf Klub 2023

 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er Hals Golf Klub og dens hjemsted er Aalborg Kommune

Stk. 2 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt deres love og bestemmelser.

 • 2 Formål

Stk. 1 Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 • 3 Medlemmer

Stk. 1 Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille 18 huls banen.

Stk. 2 Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

 • 4 Kontingenter

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter, efter indstilling fra bestyrelsen, størrelsen af årskontingentet for fuldtidssenior uden indskud, samt reducerede satser for øvrige medlemskategorier nævnt i stk. 2 til 4.

Stk. 2

 1. Senior fyldt 39 år
 2. Flex hverdag
 3. Flex 9 huls hverdag
 4. DGU Flex medlemskab
 5. Ungsenior 19 – 39 år

Stk. 3

 1. Longdistance
 2. Junior til og med 18 år

Stk. 4

 1. Junior uden banetilladelse
 2. Passive
 • 5 Indmeldelsesgebyr

Stk. 1 Ved indmeldelse som aktivt medlem betales et indmeldelsesgebyr, gælder dog ikke for juniorer. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Juniorer og ung-senior (maks. til udgangen af det kalenderår, hvor man fylder 39 år) er fritaget for indmeldelsesgebyr.  Herefter overgår man til seniorbetingelser.

 • 6 Indskud

Stk. 1 De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt eller solgt ved ophør af medlemskab.

Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte særskilt kontingent for indskydere, der har tegnet sig for mere end 1 indskud, ligesom bestyrelsen kan fastsætte særlige tilbagekøbsregler herfor.

Stk. 3 Bestyrelsen kan i tilfælde af eksklusion som følge af kontingentrestance inddrage indskudsbeviset til modregning i skyldigt kontingent.

 

 • 7 Ændring af medlemskab / ophør medlemskab

Stk. 1 Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen men fortsætter automatisk, såfremt det ikke er opsagt med en måneds varsel til udgangen af december måned.

Stk. 2 Medlemskab skal opsiges skriftligt til bestyrelsen ved brev eller e-mail og være klubben i hænde senest den 30. november.

Stk. 3 Ændring af medlemskab til lavere kategori kan ske pr. 1. januar, men anmodningen om ændringen skal fremsættes ved brev eller e-mail og være klubben i hænde senest 30. november.

Stk. 4 Ændring af medlemskab til højere kategori forudsætter skriftlig anmodning herom og kan ske når kontingentet for den nye kategori er betalt.

Stk. 5 Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab med en måneds varsel til udgangen af december måned. Begæringen om ændringen skal fremsættes ved brev eller e-mail og være klubben i hænde senest den 30. november.

Stk. 6 Passive medlemmer kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af indmeldelsesgebyr.

Stk. 7 Kontingentrestancer udover 4 uger medfører tab af spilleret. Kontingentrestance udover 2 måneder medfører fortabelse af medlemskab.

Stk. 8 Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

 • 8 Generalforsamling

Stk. 1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes i Hals-delen af Aalborg Kommune hvert år inden udgangen af april.

Stk. 3 Der udsendes forvarsel på e-mail med foreløbig dagsorden senest 15. februar.

Stk. 4 Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail, opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og vedlagt foreningens, af revisor og bestyrelse, underskrevne årsregnskab samt modtagne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stk. 6 Alle foreningens medlemmer samt, dem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 7 Alle aktive medlemmer omfattet af § 4, stk. 2, og som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 8 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 9 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemningsmetode.

Stk. 10 Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang.

Stk. 11 Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat.

Stk. 12 Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Stk. 13 En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

 • 9 Dagsorden generalforsamling

Stk. 1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlægning af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

– Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år

– Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

 1. Valg af suppleanter.
 2. Valg af revisor.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 28. februar før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget sker for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Valgbare til bestyrelsen og suppleanter er alle stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6 Gør myndighedernes retningslinjer det umuligt af afvikle en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved fysisk fremmøde, og er der punkter på dagsordenen som ubetinget ikke tåler udsættelse, kan generalforsamlingen undtagelsesvis afvikles virtuelt.

Stk. 7 Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling overholdes.

10 Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske på mail med mindst 8 dages varsel, med angivelse de forslag, der ønskes behandlet i dagsordenen.

Stk. 3 Over forhandlingerne på den ekstraordinære generalforsamling føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 11 Bestyrelsens konstituering m.v.


Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 4 Bestyrelsen udpeger af sin midte et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige
drift. Bestyrelsens formand er født medlem og formand af forretningsudvalget.

Stk. 5 Fordelingen af opgaver og kompetence mellem bestyrelse og forretningsudvalg faslægges af bestyrelsen og beskrives i særskilt forretningsorden.

12 Bestyrelsens ansvar/opgaver


Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender, herunder
a. Fastsættelse af form- og opkrævningsterminer for kontingent og øvrige serviceydelser
b. Drift og vedligeholdelse af klubbens bygninger
c. Udvikling, vedligeholdelse og anvendelse af klubbens golffaciliteter
d. Fastsætte takster for de udbudte serviceydelser
e. Fastsætte særlig kontingent/rettigheder for nye golfspillere gældende for indmeldelsesåret samt det efterfølgende år.
f. Udforme særlige tilbud til potentielt nye medlemmer med afsæt i eksisterende medlemskategorier/-kontingenter

Stk. 2 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden, i forening med et bestyrelsesmed[1]lem. Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det forsvarligt, meddele specialfuldmagt til enkeltpersoner.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter inden for budgettets rammer.

Stk. 4 Bestyrelse kan til enhver tid lade anlæg og evt. udvidelse ske i et til formålet dannet/an[1]skaffet selskab, som er 100 % ejet af Hals Golf Klub.

Stk. 5 Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling samt godkendelse af Aalborg Kommune.

Stk. 5 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens
formue.

13 Nedsættelse af udvalg

 

Stk. 1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

14 Regnskab og revision


Stk. 1 Klubbens regnskabsår omfatter perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Årsregnskabet udarbejdes af godkendt revisor og fremlægges til godkendelse på denordinære generalforsamling.

Stk. 3 Såvel årsregnskaber som budgetter skal forelægges Aalborg Kommune, for at denne kan sikre sig, at den kommunale støtte anvendes til det aftalte lovlige formål. Dette krav vil være gældende, så længe kommunen stiller sikkerhed for lån eller på anden måde sikrer golfanlæggets finansiering.

15 Æresmedlemsskab


Stk. 1 Som æresmedlem kan Hals Golf Klubs bestyrelse udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats
til gavn for Hals Golf Klub og dennes medlemmer.

Stk. 2 Udnævnelsen kan være på baggrund af at pågældende:
• ved sin indsats har sat sig spor i klubbens udvikling og historie
• har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben
• har virket på lederplan i en usædvanlig lang periode
• på værdig vis har repræsenteret klubben
• har været eller er en markant personlighed i Hals Golf Klub

Stk. 3 Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, som gennem sit virke har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.

Stk. 4 Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens
medlemmer.

Stk. 5 En person, der er blevet udnævnt til æresmedlem af Hals Golf Klub er kontingentfri,
har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i arrangementer med personlig
invitation.
Stk. 6 Som æresmedlem modtager man en Æresnål der bekræfter udnævnelsen.

Stk. 7 Hvis et æresmedlem begår en alvorlig forbrydelse, eller groft tilsidesætter klubbens/golfens regler og etiketter, udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Hals Golf Klub vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde kan afgøre om personen skal fratages sit prædikat og rettigheder som æresmedlem.

Stk. 8 Medlemmet kan indbringe en sådan afgørelse for klubbens generalforsamling eller
DGU´s Amatør- & Ordensudvalg. Desuden vil en evt. afgørelse på klubbens generalforsamling af medlemmet kunne indbringes for DGU´s Amatør & Ordensudvalg.

Stk. 9 Indbringelse af sagen for generalforsamlingen eller DGU´s Amatør- & Ordensudvalg
har ikke opsættende virkning.

16 Spille- og ordensregler

Stk. 1 For golf spillet i klubben gælder de af the Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews
fastsatte regler samt de af bestyrelsen, med Dansk Golf Unions godkendelse, fastsatte lokale regler.

Stk. 2 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

Stk. 4 Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben.

Stk. 5 Afgørelse om udelukkelse af et medlem efter stk. 4 kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Stk. 6 Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions
Amatør- og Ordensudvalg.

17 Vedtægtsændringer


Stk. 1 Til vedtagelse af ændringer til disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

18 Klubbens opløsning


Stk. 1 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer har stemt for forslaget, skal bestyrelsen på mail med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 3 Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Stk. 4 I tilfælde af klubbens opløsning skal en eventuel nettoformue anvendes til almene nyttige formål herunder turistmål i Hals – delen af Aalborg Kommune.

Stk. 5 Hvis der ved foreningens opløsning forefindes midler der stammer fra udlodning fra en spillehal, skal disse gå til andre velgørende, almen nyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver.

19 Ikrafttræden


Stk. 1 Medmindre andet udtrykkeligt er besluttet på generalforsamlingen, er evt. vedtægtsændringer gældende fra dagen efter beslutningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2023

Vedtægter

Vedtægter Hals Golf Klub 2023

 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Klubbens navn er Hals Golf Klub og dens hjemsted er Aalborg Kommune

Stk. 2 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt deres love og bestemmelser.

 • 2 Formål

Stk. 1 Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 • 3 Medlemmer

Stk. 1 Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille 18 huls banen.

Stk. 2 Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

 • 4 Kontingenter

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter, efter indstilling fra bestyrelsen, størrelsen af årskontingentet for fuldtidssenior uden indskud, samt reducerede satser for øvrige medlemskategorier nævnt i stk. 2 til 4.

Stk. 2

 1. Senior fyldt 39 år
 2. Flex hverdag
 3. Flex 9 huls hverdag
 4. DGU Flex medlemskab
 5. Ungsenior 19 – 39 år

Stk. 3

 1. Longdistance
 2. Junior til og med 18 år

Stk. 4

 1. Junior uden banetilladelse
 2. Passive
 • 5 Indmeldelsesgebyr

Stk. 1 Ved indmeldelse som aktivt medlem betales et indmeldelsesgebyr, gælder dog ikke for juniorer. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Juniorer og ung-senior (maks. til udgangen af det kalenderår, hvor man fylder 39 år) er fritaget for indmeldelsesgebyr.  Herefter overgår man til seniorbetingelser.

 • 6 Indskud

Stk. 1 De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt eller solgt ved ophør af medlemskab.

Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte særskilt kontingent for indskydere, der har tegnet sig for mere end 1 indskud, ligesom bestyrelsen kan fastsætte særlige tilbagekøbsregler herfor.

Stk. 3 Bestyrelsen kan i tilfælde af eksklusion som følge af kontingentrestance inddrage indskudsbeviset til modregning i skyldigt kontingent.

 

 • 7 Ændring af medlemskab / ophør medlemskab

Stk. 1 Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen men fortsætter automatisk, såfremt det ikke er opsagt med en måneds varsel til udgangen af december måned.

Stk. 2 Medlemskab skal opsiges skriftligt til bestyrelsen ved brev eller e-mail og være klubben i hænde senest den 30. november.

Stk. 3 Ændring af medlemskab til lavere kategori kan ske pr. 1. januar, men anmodningen om ændringen skal fremsættes ved brev eller e-mail og være klubben i hænde senest 30. november.

Stk. 4 Ændring af medlemskab til højere kategori forudsætter skriftlig anmodning herom og kan ske når kontingentet for den nye kategori er betalt.

Stk. 5 Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab med en måneds varsel til udgangen af december måned. Begæringen om ændringen skal fremsættes ved brev eller e-mail og være klubben i hænde senest den 30. november.

Stk. 6 Passive medlemmer kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af indmeldelsesgebyr.

Stk. 7 Kontingentrestancer udover 4 uger medfører tab af spilleret. Kontingentrestance udover 2 måneder medfører fortabelse af medlemskab.

Stk. 8 Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

 • 8 Generalforsamling

Stk. 1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes i Hals-delen af Aalborg Kommune hvert år inden udgangen af april.

Stk. 3 Der udsendes forvarsel på e-mail med foreløbig dagsorden senest 15. februar.

Stk. 4 Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail, opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og vedlagt foreningens, af revisor og bestyrelse, underskrevne årsregnskab samt modtagne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stk. 6 Alle foreningens medlemmer samt, dem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 7 Alle aktive medlemmer omfattet af § 4, stk. 2, og som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 8 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 9 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemningsmetode.

Stk. 10 Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang.

Stk. 11 Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat.

Stk. 12 Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Stk. 13 En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

 • 9 Dagsorden generalforsamling

Stk. 1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlægning af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indmeldelsesgebyr.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

– Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år

– Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

 1. Valg af suppleanter.
 2. Valg af revisor.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 28. februar før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget sker for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Valgbare til bestyrelsen og suppleanter er alle stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6 Gør myndighedernes retningslinjer det umuligt af afvikle en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved fysisk fremmøde, og er der punkter på dagsordenen som ubetinget ikke tåler udsættelse, kan generalforsamlingen undtagelsesvis afvikles virtuelt.

Stk. 7 Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling overholdes.

10 Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske på mail med mindst 8 dages varsel, med angivelse de forslag, der ønskes behandlet i dagsordenen.

Stk. 3 Over forhandlingerne på den ekstraordinære generalforsamling føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 11 Bestyrelsens konstituering m.v.


Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 4 Bestyrelsen udpeger af sin midte et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige
drift. Bestyrelsens formand er født medlem og formand af forretningsudvalget.

Stk. 5 Fordelingen af opgaver og kompetence mellem bestyrelse og forretningsudvalg faslægges af bestyrelsen og beskrives i særskilt forretningsorden.

12 Bestyrelsens ansvar/opgaver


Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender, herunder
a. Fastsættelse af form- og opkrævningsterminer for kontingent og øvrige serviceydelser
b. Drift og vedligeholdelse af klubbens bygninger
c. Udvikling, vedligeholdelse og anvendelse af klubbens golffaciliteter
d. Fastsætte takster for de udbudte serviceydelser
e. Fastsætte særlig kontingent/rettigheder for nye golfspillere gældende for indmeldelsesåret samt det efterfølgende år.
f. Udforme særlige tilbud til potentielt nye medlemmer med afsæt i eksisterende medlemskategorier/-kontingenter

Stk. 2 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden, i forening med et bestyrelsesmed[1]lem. Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det forsvarligt, meddele specialfuldmagt til enkeltpersoner.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter inden for budgettets rammer.

Stk. 4 Bestyrelse kan til enhver tid lade anlæg og evt. udvidelse ske i et til formålet dannet/an[1]skaffet selskab, som er 100 % ejet af Hals Golf Klub.

Stk. 5 Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling samt godkendelse af Aalborg Kommune.

Stk. 5 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens
formue.

13 Nedsættelse af udvalg

 

Stk. 1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

14 Regnskab og revision


Stk. 1 Klubbens regnskabsår omfatter perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Årsregnskabet udarbejdes af godkendt revisor og fremlægges til godkendelse på denordinære generalforsamling.

Stk. 3 Såvel årsregnskaber som budgetter skal forelægges Aalborg Kommune, for at denne kan sikre sig, at den kommunale støtte anvendes til det aftalte lovlige formål. Dette krav vil være gældende, så længe kommunen stiller sikkerhed for lån eller på anden måde sikrer golfanlæggets finansiering.

15 Æresmedlemsskab


Stk. 1 Som æresmedlem kan Hals Golf Klubs bestyrelse udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats
til gavn for Hals Golf Klub og dennes medlemmer.

Stk. 2 Udnævnelsen kan være på baggrund af at pågældende:
• ved sin indsats har sat sig spor i klubbens udvikling og historie
• har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben
• har virket på lederplan i en usædvanlig lang periode
• på værdig vis har repræsenteret klubben
• har været eller er en markant personlighed i Hals Golf Klub

Stk. 3 Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, som gennem sit virke har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.

Stk. 4 Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens
medlemmer.

Stk. 5 En person, der er blevet udnævnt til æresmedlem af Hals Golf Klub er kontingentfri,
har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i arrangementer med personlig
invitation.
Stk. 6 Som æresmedlem modtager man en Æresnål der bekræfter udnævnelsen.

Stk. 7 Hvis et æresmedlem begår en alvorlig forbrydelse, eller groft tilsidesætter klubbens/golfens regler og etiketter, udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Hals Golf Klub vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde kan afgøre om personen skal fratages sit prædikat og rettigheder som æresmedlem.

Stk. 8 Medlemmet kan indbringe en sådan afgørelse for klubbens generalforsamling eller
DGU´s Amatør- & Ordensudvalg. Desuden vil en evt. afgørelse på klubbens generalforsamling af medlemmet kunne indbringes for DGU´s Amatør & Ordensudvalg.

Stk. 9 Indbringelse af sagen for generalforsamlingen eller DGU´s Amatør- & Ordensudvalg
har ikke opsættende virkning.

16 Spille- og ordensregler

Stk. 1 For golf spillet i klubben gælder de af the Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews
fastsatte regler samt de af bestyrelsen, med Dansk Golf Unions godkendelse, fastsatte lokale regler.

Stk. 2 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

Stk. 4 Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben.

Stk. 5 Afgørelse om udelukkelse af et medlem efter stk. 4 kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Stk. 6 Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions
Amatør- og Ordensudvalg.

17 Vedtægtsændringer


Stk. 1 Til vedtagelse af ændringer til disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

18 Klubbens opløsning


Stk. 1 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer har stemt for forslaget, skal bestyrelsen på mail med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 3 Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Stk. 4 I tilfælde af klubbens opløsning skal en eventuel nettoformue anvendes til almene nyttige formål herunder turistmål i Hals – delen af Aalborg Kommune.

Stk. 5 Hvis der ved foreningens opløsning forefindes midler der stammer fra udlodning fra en spillehal, skal disse gå til andre velgørende, almen nyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver.

19 Ikrafttræden


Stk. 1 Medmindre andet udtrykkeligt er besluttet på generalforsamlingen, er evt. vedtægtsændringer gældende fra dagen efter beslutningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2023

Dokumenter
Udvalg
Æresmedlemmer