/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedtægter for Hals Golf Klub

 

 

Marts 2015

§ 1.

Klubbens navn er Hals Golf Klub og dens hjemsted er Aalborg Kommune.

Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Hals Golf Klubs bestyrelse kan til enhver tid lade anlæg og evt. udvidelse ske i et til formålet dannet/anskaffet selskab, som er 100 % ejet af Hals Golf Klub.

Klubben kan være medlem af Dansk Golf Union.

§ 2.

Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret ekspektanceliste.

§ 3.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier.

 

A. Seniorer

B. Ungdomsmedlemmer - indtil udgangen af det fyldte 24. år

C. Juniorer (op til 18 år)

D. Long Distance medlemmer

E. Passive

F. Virksomhedsmedlemmer

G. Hverdagsmedlemmer

H. Fleksmedlemmer

I. Studerende og lærlinge op til 30 år, bestyrelsen kan dispensere for aldersgrænsen

 

Opkrævningsterminer og -form fastsættes af bestyrelsen.

Ved indmeldelse som aktivt medlem betales et indmeldelsesgebyr, gælder dog ikke for juniorer. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

Optagelse som aktivt seniormedlem i klubben kan ske enten:

1. Ved at betale et indskud og et dertil svarende kontingent. Indskuddet skal mindst udgøre 3000 kr. eller

2. Uden indskud og med et som følge deraf højere kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Juniorer og unge under uddannelse (maks. til udgangen af det kalenderår, hvor man fylder 24 år) er fritaget for indskud. Herefter overgår man til seniorbetingelser.

Ved overgangen fra junior til senior betales evt. seniorindskud med fradrag af tidligere betalt junior-indskud.

Indskuddets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab med 3 måneders skriftligt varsel til udløbet af et kalenderår.

Passive medlemmer kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt eller solgt ved ophør af medlemskab, men kan eventuelt videresælges ved bestyrelsens mellemkomst. I forbindelse med den årlige budgetlægning afsætter bestyrelsen, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til klubbens samlede økonomi, et beløb til indløsning af ikke aktive indskud. Eventuel indløsning vil ske ved lodtrækning mellem de, som har fremsendt et ønske om at afhænde indskud.

 

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Bestyrelsen kan i sådanne tilfælde videresælge indskuddet og modregne skyldigt kontingent ved afregning.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte særskilt kontingent for indskydere, der har tegnet sig for mere end 1 indskud, ligesom bestyrelsen kan fastsætte særlige tilbagekøbsregler herfor.

Ved et medlems evt. bopælsflytning mere end 50 km fra Hals kan der indrømmes kontingent¬fritagelse fra førstkommende årsskifte uden dermed tab af adgang til salg af indskud.

Bestyrelsen fastsætter en gang om året green-fee priser.

Medlemskab er bindende for ét år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med en måneds varsel til 31. december.

§ 4.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Hals-delen af Aalborg Kommune hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr. email med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Der udsendes forvarsel med foreløbig dagsorden senest den 15. februar.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er aktive og passive medlemmer, som ifølge dansk lov er myndige, med hver én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer i alt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel, med angivelse de forslag, der ønskes behandlet i dagsordenen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlægning af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor. 
  10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 28. februar før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget sker for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen og suppleanter er alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det forsvarligt, meddele specialfuldmagt til enkeltpersoner. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter inden for budgettets rammer. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling samt godkendelse af Aalborg Kommune. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, f.eks. bane-, match-, junior-, økonomi-, begynder-, klubhus-, samt informations- og PR-udvalg. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet. 

§ 10.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. Såvel årsregnskaber som budgetter skal forelægges Aalborg Kommune, for at denne kan sikre sig, at den kommunale støtte anvendes til det aftalte lovlige formål. Dette krav vil være gældende, så længe kommunen stiller sikkerhed for lån eller på anden måde sikrer golfanlæggets finansiering.

§ 11.

For golfspillet i klubben gælder de af the Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen, med Dansk Golf Unions godkendelse, fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelse om udelukkelse af et medlem kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 12.

Til vedtagelse af ændringer til disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Vedtægterne kan i øvrigt ikke ændres uden samtykke fra Aalborg Kommune, så længe kommunen stiller sikkerhed for lån eller på anden måde sikrer golfanlæggets finansiering.

§ 13.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer har stemt for forslaget, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning skal en eventuel nettoformue anvendes til almene nyttige formål herunder turistmål i Hals - delen af Aalborg Kommune. Hvis der ved foreningens opløsning forefindes midler der stammer fra udlodning fra en spillehal, skal disse gå til andre velgørende, almen nyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, marts 2015.

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.