/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestyrelsens opgaver og kompetence:

Det er bestyrelsens opgave at varetage den daglige ledelse af klubben på generalforsamlingens vegne. Dette indebærer:

 1. at konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kortsigtede og langsigtede mål, omsætte disse i handlingsplaner og budgetter, og udføre disse planer enten direkte eller gennem udvalg og ansatte
 2. at nedsætte de fornødne udvalg, ansætte de fornødne medarbejdere, udarbejde mål og ret-ningslinier for disses arbejde, samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde
 3. at sikre den fornødne information til og fra udvalg og ansatte
 4. at afholde fællesmøder med udvalgene når disse har udarbejdet planer for den kommende sæson, evt. med deltagelse af samtlige udvalgsmedlemmer, med henblik på gensidig oriente-ring og drøftelse af de kommende aktiviteter og samtidig styrke samarbejdet mellem besty-relse og udvalg, samt mellem udvalgene indbyrdes
 5. at repræsentere klubben udadtil herunder overfor myndigheder, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, SIFA og andre
 6. at træffe beslutning i sager, som ikke er henlagt til et udvalg eller en ansats kompetence, samt i sager, som disse anmoder bestyrelsen om at træffe afgørelse i
 7. bestyrelsens formelle kompetence er i øvrigt afgrænset af klubbens vedtægter og almindelig lovgivning, mens bestyrelsens handlefrihed ligger indenfor udarbejdede og godkendte mål-sætninger og budgetter 
  bestyrelsen udarbejder selv sin egen forretningsorden, som naturligvis skal være i overensstemmel-se med klubbens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger

Forretningsorden for bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen konstituerer sig inden 4 uger efter, at generalforsamling og nyvalg har fundet sted, med formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt udpeger deltagere til de faste udvalg 

 2. Den samlede bestyrelse fastsætter på sit første møde efter generalforsamling sin møde-kalender for det kommende år. 
  Der afholdes sædvanligvis årligt 10 bestyrelsesmøder. Der afholdes ikke bestyrelsesmøder i juli og december måned. 

 3. Formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes ekstraordinært til møde om et bestemt angivet spørgsmål. 

 4. Den ansatte sekretær deltager med taleret, men uden stemmeret i møderne. 

 5. Øvrige ansatte kan indkaldes, som deltager under behandling af særlige emner, men uden stemmeret i møderne. 

 6. Den ansatte sekretær udsender 2 uger forud for ordinære bestyrelsesmøder indkaldelse af emner til bestyrelsesmøde. 
  Den ansatte sekretær udsender i samarbejde med formanden mødeindkaldelse skriftligt med mindst 1 uges varsel med angivelse af dagsorden. 

 7. Alle bestyrelsesmedlemmer kan forlange et hvilket som helst spørgsmål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling beslutte, om spørgsmålet skal be-handles. 

 8. Som et fast punkt på dagsordenen for hvert møde aflægger formanden rapport over væsentlige hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 

 9. Som et fast punkt på dagsordenen for hvert møde aflægger kassereren status over regnskab og andre økonomiske forhold. 

 10. Som et fast punkt på dagsordenen for hvert møde aflægger derudover bestyrelsesmedlemmer rapport fra sit/sine udvalg. 

 11. Spørgsmål som ikke fremgår af den udsendte dagsorden kan ikke behandles, når mindst 2 medlemmer er fraværende, eller såfremt ét af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig. 

 12. Bestyrelsen er principielt beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Dog forudsættes alle at være indkaldt. 

 13. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 14. Den ansatte sekretær udarbejder referat af møderne til bestyrelsens forhandlingsprotokol. Re-feratet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 2 uger efter afholdt møde. Refera-tet godkendes på næste møde. 
  Godkendte referater offentliggøres på klubbens hjemmeside. 

 15. Den ansatte sekretær modtager al post og sørger for øjeblikkelig kopiering og fordeling. Der udfærdiges en postliste til fordeling til bestyrelsens medlemmer. 

 16. I rutinesager eller i situationer, hvor bestyrelsen ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe afgørelse. Dog ved spørgsmål, som ligger indenfor et udvalgs ansvarsområde, i samråd med det pågældende udvalgs formand. 

 

 

 

Udvalg

 

Baneudvalg

Baneudvalgets opgaver og kompetencer

Det er baneudvalgets opgave at bistå ledende greenkeeper i forbindelse med baneanlæggets drift og vedligeholdelse samt ved gennemførelse af eventuelle forandringer og udvidelser af baneanlægget dets tilhørende træningsfaciliteter. 

 

Baneudvalgets medlemmer

 • Udvalgets medlemmer består af en række klubmedlemmer, af den ledende greenkeeper og af et medlem udpeget af klubbens bestyrelse. 
 • Medlemmet af baneudvalget der er udpeget af klubbens bestyrelse er udvalgets formand. 
 • Udvalgets medlemmer skal have et godt kendskab til golfspil på alle niveauer. 

Baneudvalgets kompetencer og opgaver

 • Baneudvalget bistår klubbens bestyrelse i forbindelse med ansættelsesvilkår for den ledende greenkeeper, og for banens personale i øvrigt. 
 • Baneudvalget er bindeleddet mellem ledende greenkeeper, banens øvrige ansatte og klubbens medlemmer, bestyrelse og øvrige udvalg. 
 • Baneudvalgets formand skal gennemføre personalesamtaler. Om fornødent bistået af et af udvalgets medlemmer. 
 • Baneudvalget udarbejder oplæg til langsigtede planer for baneanlæggets udvikling og foreligger dem for klubbens bestyrelse til godkendelse. 
 • Baneudvalget bistår ledende greenkeeper med at udarbejde kort- og langsigtede planer for banens pasning og pleje, og foreligger dem for klubbens bestyrelse til godkendelse. 
 • Baneudvalget bistår ledende greenkeeper med at udarbejde kort- og langsigtede strategier og planer for ansættelse af personel samt anskaffelse af maskiner, udstyr og andet til banens pasning og pleje, herunder udarbejdelse af budgetforslag. 
 • Baneudvalget bistår leden greenkeeper med at udarbejde budgettal for de kort- og langsigtede planer. 
 • Baneudvalget fører tilsyn med at de godkendte planer gennemføres indenfor de aftalte budgetter, tidsplaner og rammer i øvrigt. 
 • Baneudvalgets medlemmer fører tilsyn for at sikre at lovmæssige bestemmelser for personel, maskiner og andet i forbindelse med baneanlæggets pasning og pleje overholdes. 
 • Baneudvalgets medlemmer kan fungere som projektledere for ad-hoc opgaver. 
 • Baneudvalget bistår ledende greenkeeper med at udarbejde planer for de frivilliges indsats i forbindelse med banens pasning og pleje. 
 • Baneudvalget arrangerer den årlige oprydningsdag med tilhørende turnering som markering af sæsonstart. 
 • Baneudvalget bistår turneringsudvalget med fastsættelse af lokale regler. 
 • At formidle samarbejdet mellem turneringsudvalget og ledende greenkeeper om sætning af banen til turneringer. 
 • Baneudvalgets medlemmer fører tilsyn med banens markeringer og bistår ledende greenkeeper med det fornødne for at opretholde den aftalte standard.

Husudvalget

 

Husudvalgets opgaver og kompetencer

Husudvalget har til opgave at tilrettelægge og varetage den løbende pasning og vedligeholdelse af klubhus og tilhørende terrasseområde.

 • at sørge for at indgå aftaler om fast rengøring af klubhuset
 • at planlægge og eventuelt i samarbejde med baneudvalget og ansat banepersonale foretage den nødvendige renholdelse af terrasse
 • at sørge for den absolut nødvendige vedligeholdelse af klubhuset
 • at foretage mindre forbedringer indeholdt i det godkendte budget
 • godkende og attestere udgifter som vedrører udvalgets ansvarsområde
 • udvalget kan ikke foretage større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, som ikke er indeholdt i udvalgets budget, uden bestyrelsens godkendelse

Juniorudvalg

Juniorudvalgets opgaver og kompetence

Juniorudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre trænings- og turneringsaktiviteter for klubbens juniorer.

Dette indebærer:

 1. at udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer. Selv kunne spille en anstændig golf, og være orienteret om beslægtede idrætsgrene, samt have interesse for at arbejde med børn og unge
 2. sammen med klubbens træner at tilrettelægge træningen af juniorer i hold og individuelt
 3. at sørge for og bistå med træningens gennemførelse. Herunder at revidere tilrettelæggelsen efter ændret behov, såsom at specialtræne hold og enkeltpersoner til særlige opgaver
 4. sammen med turneringsudvalget at tilrettelægge og gennemføre turneringer for juniorer. Samt fastlægge i hvilken udstrækning juniorer kan deltage i klubbens ordinære turneringer
 5. at udtage hold og enkeltpersoner til turneringer
 6. at forberede spillerne til, samt tilrettelægge og lede deltagelse i turneringer uden for klubben
 7. at bistår handicapudvalget med skønsmæssig ansættelse af spillere i så hurtig fremgang, at normal regulering ikke slår til
 8. at rekruttere nye juniorer i samarbejde med Service & Kommunikation
 9. at bibringe juniorer et passende kendskab til regler, etikette, turneringsformer, handicapsystemet og spillets historie
 10. at organisere andre aktiviteter – fortrinsvis udenfor golfsæsonen – som udvikler juniorernes lyst til idræt, og styrker kammeratskabet og klubfølelsen
 11. at sikre indhentelse af børneattest for personer der deltager i arbejdet med juniorer, i henhold til lov nr. 520 af 21/06 2005
 12. at søge for, at informationer vedrørende juniorer er at finde på vores hjemmeside.

Turneringsudvalget

Turneringsudvalg,  opgaver og kompetencer 

Turneringsudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle klubbens turneringer.

 1. at udvalgetsmedlemmer bør have et indgående kendskab til turneringsformer, turneringsbestemmelser, golfregler, amatørregler og et godt kendskab til CR & Slpoe System.
 2. at lægge et varieret program for sæsonens turneringer med hensyntagen til de ikke turneringsspillende medlemmer. 
 3. at publicere et turneringsprogrammet for sæsonen.
 4. at aftale detaljer vedrørende turneringsafvikling med sponsorer, henvist af sponsorudvalget.
 5. at udarbejde i detaljer og til stadighed ajourføre skriftlige propositioner for samtlige turneringer og bekendtgøre dem for medlemmerne
 6. at udpege en eller flere ansvarlige turneringsledere for hver enkelt turnering som er tilstede under turneringen.
 7. gennem turneringslederen at sikre, at der til hver turnering opsættes tilmeldingsliste, indkøbes præmier, udarbejdes startliste, udskrives scorekort, startes, indtastes scorekort, udarbejdes resultatliste, uddeles præmier, tages billeder af vinderne samt meddele resultat til sekretær, der kontakter presse samt annoncerer resultat på klubbens hjemmeside.
 8. at udarbejde forslag til lokale regler, markeringer og ordensforskrifter i samarbejde med baneudvalget og regel- og handicapudvalget
 9. at sætte banen til turnering sammen med baneudvalget/greenkeeperen
 10. at samarbejde med handicapudvalget om registrering af scores samt regulering og kontrol af spillernes handicap
 11. sammen med  handicapudvalget at fastsætte hvilke turneringer der er  tællende
 12. at sikre, eventuelt sammen med Service & Kommunikation det fornødne kendskab hos medlemmerne til turneringsformer.
 13. at sørge for, at turneringsudvalgsmedlemmer og turneringsledere får de fornødne kurser.
 14. at sørge for, at informationer der vedrører matcher og turneringer i Hals Golf Klub, er at finde på klubbens hjemmeside.

Begynderudvalget

Begynderudvalgets opgaver og kompetence

Begynderudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre trænings- og turneringsaktiviteter for klubbens prøvemedlemmer og begyndere, og i øvrigt lave aktiviteter som kan være med til at tiltrække nye medlemmer til klubben.


Udvalgets ansvars- og arbejdsopgaver er:

 1. sammen med klubbens træner at tilrettelægge træningen af prøvemedlemmer
   
 2. at tilrettelægge og gennemføre matcher for prøvemedlemmer
   
 3. at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter med henblik på at tiltrække nye medlemmer til klubben, herunder afholdelse af ”Åbent hus” arrangementer (Golfens Dag)
   
 4. i samarbejde med undervisere at give prøvemedlemmerne et passende kendskab til regler, etikette, matchformer og handicapsystemet
   
 5. at godkende og attestere udgifter, som hører ind under udvalgets ansvarsområder 
 6. at udfærdige undervisningsplan og krav til opnåelse af banetilladelse. 

 

Regel- og handicapudvalg

Regel- og handicapudvalgets opgaver og kompetencer:

Regel- og handicapudvalgets opgaver:

1. at holde sig ajour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom – bl.a. ved brug af klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset.

2. at være ansvarlig for formulering af Lokale Regler. Formuleringen foretages efter indstilling fra bane- og turneringsudvalg. Udvalget er ansvarlig for, at de til enhver tid gældende regler er godkendt af DGU.

3. at være ansvarlig for formulering af ordensregler for spil på banen.

4. at medvirke ved ajourføring af baneguiden for så vidt angår den skrevne tekst.

5. at stå til rådighed for medlemmerne vedrørende regelspørgsmål.

6. at behandle enhver klage som forelægges bestyrelsen eller direkte for udvalget angående overholdelse af ordens- og golfregler – inklusive sager om usportslig eller usømmelig optræden

 

Handicap opgaver:

Klubben og handicapudvalget har til opgave at sætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med det af DGU forordnede Course Rating, Slope og Handicapsystem.

Udvalgets Pligter og rettigheder er beskrevet i EGA Handicapsystemet § 2 og & 3.

Dette indebærer:

1. at udvalgets medlemmer skal have et indgående kendskab til EGA Handicap-systemet.

2. at udvalget er forpligtet til at administrere systemets regler i alle medlemmernes interesse, herunder behandling af anmodning om skønsmæssig fastsættelse af handicap.

3. at bibringe medlemmerne et grundigt kendskab til Handicapsystemet og den praktiske administration af det i klubben.

4. at tilrettelægge proceduren omkring registrering af scores og regulering af handicap.

Sponsor- og Markedsføringsudvalg 

 

Sponsor - og Markedsføringsudvalg opgaver og kompetence:

Sponsorudvalget har til opgave at tilrettelægge og varetage alle aktiviteter som har med indgåelse af og vedligeholdelse af sponsoraftaler, samt at markedsføre klubben på bedste vis.  

Udvalgets ansvars- og arbejdsopgaver er:

 1. at skaffe sponsorer til turneringer , scorekort m.v.
   
 2. at tage initiativ til nye tiltag som kan bidrage med yderligere
  indtægter til klubben og forelægge disse for bestyrelsen til godkendelse
   
 3. at samarbejde med matchudvalget og juniorudvalget om at indgå aftaler om sponsorater til matchpræmier og lignende
   
 4. sammen med klubbens kasserer eller formand at underskrive løbende sponsoraftaler, som indgås indenfor de fastlagte retningslinjer
   
 5. i samråd med bestyrelsen at træffe aftaler med klubber i klubben, så som damedag, herredag, seniorklub og kaninklub om regler for disses adgang til selvstændigt at lave aftaler om præmier m.m.
   
 6. at lave sponsor pleje for klubbens sponsorer 

 7. at sørge for annoncering i relevante aviser, blade og magasiner
   
 8. et bestyrelsesmedlem er født formand for udvalget
   
 9. at bistå øvrige udvalg med eventuelt formidling af relevant nyhedsstof

 Klubber i klubben

Klubber i klubben har følgende særlige rettigheder og pligter:

 

Klubber i klubben har i sæsonen fortrinsret på 1. tee på følgende tidspunkter:
 1. Seniorklub                                 mandag 08:00 – 14:20
 2. Dameklub                                  tirsdag 10:00 – 12:30 og 16:00 - 16:40
 3. Kaninklub                                  onsdag 15:40 – 17:10
 4. Herreklub                                  torsdag 14:45 – 17:00
 5. Parmatchklub                            fastsatte lørdage kl. 12:00

 

Klubber i klubben skal sørge for, at informationer vedrørende Klubber i klubben er at finde på Hals Golfklubs hjemmeside.

 

 
 
Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.