Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til ændring af Vedtægternes §4 -mulighed for virtuel Generalforsamling

 

 

 

Generalforsamling 2021

 

Punkt 5.1 forslag til vedtægtsændringer

 

 

 

 

 

Forslag til tilføjelse

 

 

Nuværende vedtægter 2019

§ 4 Generalforsamling m.m.

§ 4

 

Gør myndighedernes retningslinjer det umuligt af afvikle en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved fysisk fremmøde, og er der punkter på dagsordenen som ubetinget ikke tåler udsættelse, kan generalforsamlingen undtagelsesvis afvikles virtuelt.

 

Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling overholdes.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Hals-delen af Aalborg Kommune hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr. email med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Der udsendes forvarsel med foreløbig dagsorden senest den 15. februar.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er aktive og passive medlemmer, som ifølge dansk lov er myndige, med hver én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer i alt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel, med angivelse de forslag, der ønskes behandlet i dagsordenen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.