/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 
 

Privatlivspolitik

 

 

 

                                                                                                                               BM 4/2018
                                                                                                                               Punkt 4.a

Privatlivspolitik for Hals Golf Klub CVR-nr. 17366432


18. juni 2018


I forbindelse med dit medlemskab(prøvemedlemsskab) i Hals Golf Klub behandler vi en række op-lysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne persondatapolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Hals Golf Klub.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlem-skab af Hals Golf Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne persondatapolitik.
Klubben er sekretariat for Hals Golf Bane A/S, og i udførelsen af alle opgaver i denne forbindelse gælder og efterleves principperne i denne privatlivspolitik
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er dit golfmedlemskab i Hals Golf Klub.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Hals Golf Klub, hvilket omfatter:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Hals Golf Klub.


Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.
Kategorier af personoplysninger


Vi behandler personoplysninger på:
- Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap og o.lign.For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også be-handle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den mod-tagne børneattest.


Greenfee gæster
Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplys-ninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap og o.lign.


Endagsgæster
Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved com-pany days, åbent hus besøgende m.v.
Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.


Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
- Golfbox
- Dansk Golf Union til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling
- Udvalg/klubber i klubben, hvis nødvendigt for administration af dit medlemskab
- Economic (økonomisystem)
- Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
- Journalister der dækker turneringer (kun resultat/billede)
- Politiet når vi indhenter børneattester
- Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet
- Offentlige myndigheder, f.eks. Aalborg Kommune
Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af Hals Golf Klub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.


Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalender-året for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodeha-vende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores alminde-lige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbeva-ring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for-svares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine person-oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsfø-ring.


Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an-vendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Hals Golf Klub er dataansvarlig – kontaktinformation
Hals Golf Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hals Golf Klub kan kontaktes her:
Hals Golf Klub
Nordmandshage 40, 9370 Hals
Telefon: 98750290
Mail: info@halsgolf.dk


Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og ved evt. ændringer vil medlemmerne blive orienteret via mail.


Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.